Termékek Menü

Panaszkezelési szabályzat

Preambulum

Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban „Szabályzat”) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) 17/A. és 17/C. §-ainak megfelelően szabályozza a B. Buddies Kft, (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., cgj.: 12-09-008960, adószám: 24979762-2-12., képviseli: Vitvera Gábor ügyvezető)(a továbbiakban „Társaság”) benyújtott, a Társaság a www.burgercard.hu internetes oldalon folytatott elektronikus kereskedelmi tevékenységével vagy eljárásával kapcsolatos panaszok hatékony, átlátható és gyors elbírálását, kivizsgálását és a panaszos jogorvoslati lehetőségeit biztosító, a Társaság munkavállalói által követendő eljárási rendet.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. A Panasz

Minden a Panaszos által a Társaságnak, illetve a Társaság érdekében vagy javára eljáró személynek a Kedvezménykártya a Felhasználó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó szóban vagy írásban közölt egyedi kérelem vagy reklamáció. Nem minősül panasznak, ha a Társaságtól annak működésével, az általa folytatott tevékenységével kapcsolatosan vagy valamely konkrét ügyben kérnek általános tájékoztatást, felvilágosítást.

1.2. Panaszos

A Panasz benyújtására jogosult:

a) a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló bármely Felhasználó;

b) a Felhasználó helyett és nevében érvényes meghatalmazás alapján eljáró képviselője;

c) valamint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személység nélküli gazdasági társaság, aki a Társaság eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységgel (pl. hirdetés, reklám, stb.) kapcsolatban kifogásolja.

2. A panasz benyújtása

2.1. A panasz benyújtási lehetőségek:

a) LEVÉL ÚTJÁN:

a Társaság postacímére címezve: 1192 Budapest, Tálas utca 36. fszt. 1.

b) ELEKTRONIKUS LEVÉL ÚTJÁN:

burgercard@gmail.com

2.2. A panaszok tartalma

Az írásban előterjesztett, illetve szóban előadott Panasznak kötelező tartalmi elemei:

a) a Panaszos neve és email címe;

b) a Panaszban érintett Kedvezménykártya sorozatszáma;

c) a Panasz rövid leírása;

d) a Panaszos konkrét igényének megjelölése;

e) a panaszfelvétel pontos időpontja;

f) a panaszfelvétel módja;

g) a megoldás leírása, illetve a végrehajtásért felelős személy megnevezése (amennyiben a panasz orvoslása azonnal megtörténik).

3. A panasz kezelése

3.1. A panaszok befogadása

3.1.1. A beérkező Panaszokat a Társaság ügyintézője köteles a panaszfelvételi jegyzőkönyvben (a továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) írásban rögzíteni. Egyebekben a Panaszok előterjesztésének formai követelményeire a jelen Szabályzat 2.2 pontban meghatározottak az irányadók.

A Jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztó nevét, lakcímét; a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját; a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét; a vállalkozás nyilatkozatát a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a telefonon vagy szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát; a Jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, valamint a Jegyzőkönyv felvevőjének aláírását.

3.1.2. A Társaság valamennyi hozzá benyújtott Panaszt és az arról kiállított Jegyzőkönyvet a panasz-nyilvántartási rendszerében sorszámmal ellátva iktatja.

3.1.3. A Társaság panasz-nyilvántartási rendszerében fel kell tüntetni

a) a Panaszos által tett panasz leírását, a tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével;

b) a Panasz benyújtásának időpontját;

c) a Panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló javaslat leírását;

d) a Panasz megoldására vagy rendezésére szolgáló intézkedés teljesítési határidejét és annak végrehajtásért felelős személy megnevezését.

3.1.4. Az egyes panaszok benyújtásakor a Társaság ügyintézője köteles ellenőrizni, hogy az adott panasz a jelen Szabályzat 1.2. pontjában meghatározott Panaszos által került-e benyújtásra, illetőleg, hogy a benyújtott Panasz megfelel-e a jelen Szabályzat 1.1 pontjában, valamint az Fgytv. 17/A. § (2) bekezdésében foglaltaknak. Amennyiben a Panaszt nem arra jogosult személy terjesztette elő, a Társaság írásban felhívja erre a Panaszt benyújtó személy figyelmét a Panasz egyidejű elutasítása és az érintett Felhasználó értesítése mellett. Amennyiben a Panasz nem felel meg a fentiekben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, a Társaság a benyújtott Panaszt elutasítja. Az elutasítás tényeiről és annak indokairól a Panaszost köteles a Társaság a Panasz elbírálását követően haladéktalanul értesíteni.

3.2. A Panasszal kapcsolatos ügyintézés

3.2.1. Az írásbeli Panasz ügyintézése

a) Tekintettel a Társaság elektronikus kereskedelmi tevékenységére és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására a Panaszos kizárólag írásban jogosult panaszt benyújtani.

b) A Társaság az írásbeli panaszok kezelése során írásbeli panaszként tekint a levél, az elektronikus levél, a távirat, távgépíró vagy telefax útján előterjesztett Panaszra, továbbá bármely egyéb olyan eszköz útján előterjesztett Panaszra, amely a Társaság számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

c) A Panaszos által benyújtott írásbeli Panaszt a Társaság megvizsgálja, elbírálja és az arról alkotott álláspontját megindokolva a Panaszosnak az általa megadott elérhetőségen legfeljebb harminc napon (30 nap) belül írásban megválaszolja. A Társaság a válasza másolati példányát és a panaszról felvett jegyzőkönyvet öt évig (5 év) köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

d) Amennyiben a Panaszos a Társaság által a válaszlevélben foglalt megoldási javaslatot elfogadja, a Társaság haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül intézkedik a panasz kiküszöböléséről, ellentétes esetben tájékoztatja a Panaszost a jogorvoslati lehetőségeiről.

3.3. A Panasz elutasítása

3.3.1. A Társaság a Panaszt elutasítja, amennyiben az

a) alaptalan;

b) hiányosan került benyújtásra;

c) nem felel meg a jelen Szabályzat és az Fgytv. 17/A.§ (2) bekezdésében meghatározott Panasz fogalmi elemeinek;

d) nem a jelen Szabályzat 1.2 pontjában meghatározott Panaszos nyújtja be.

3.3.2. A Társaság a Panasz elutasítása esetén is köteles tájékoztatni a Panaszost a jelen Szabályzat 3.2.1 pontja c) alpontjában meghatározott módon azzal, hogy a válaszlevélben megjelöli, hogy a Panaszával mely szervezeteknél, milyen elérhetőségeken kezdeményezhet jogorvoslati eljárást.

4. Jogorvoslati lehetőségek

A Panaszos egyrészt a szóban előadott vagy írásban előterjesztett Panasz elutasítása esetén, másrészt a Panasz nem megfelelő kezelése esetén az alábbiakban meghatározott hatóságokhoz fordulhat:

4.1. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

4.2. Békéltetői testületi eljárásban:

A Panaszos lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő Békéltető Testület

4.3. Bíróság előtti eljárásban:

A Békéltető Testület illetékességi területén illetékes megyei bíróság

5. Záró rendelkezések

A jelen Panaszkezelési Szabályzat a Megfelezem.hu Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltett www.burgercard.hu honlapon megvalósított elektronikus kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban, a szerződő feleknek iránymutatásképpen rögzített Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi, annak elfogadásával a Felhasználó jelen Szabályzatban foglaltakat is elfogadja és tudomásul veszi, magára nézve kötelező erejűnek fogadja el.

A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.

Amennyiben a jelen Panaszkezelési szabályzat tárgykörébe tartozó ügyre vonatkozó jogszabály megváltozik, úgy a megváltozott jogszabály rendelkezése szerint kell eljárni mindaddig, ameddig a jelen Szabályzat módosítása meg nem történik.

A jelen Panaszkezelési szabályzat az elfogadása napján lép hatályba.

 

Budapest, 2014. október 31.

 

 

VÁSÁRLÁS

ELFOGADÓHELYEK

Likeolj minket!