Termékek Menü

ÁSZF

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a B. Buddies Kft, (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., cgj.: 12-09-008960, adószám: 24979762-2-12., képviseli: Vitvera Gábor ügyvezető)(a továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében működő „BurgerCard” kedvezménykártyára és kedvezményrendszerre, a kedvezményrendszerben Elfogadóhelyként, vagy Kártyabirtokosként történő részvétel  feltételeire, szabályaira, a részes felek és az Üzemeltető jogaira és kötelezettségeire vonatkozó és alkalmazandó alapvető rendelkezéseket.

1. Értelmező rendelkezések

1.1. BurgerCard kedvezménykártya: az Üzemeltető által kibocsátott, névre szóló sorszámozott és a lejárat idejét tartalmazó – nem elektronikus – kártya, amelyen megjelenik az „BurgerCard” felirat és logó, valamint a jogosult neve (a továbbiakban: kártya). A kártya az Elfogadóhelyeken az ételek, italok alapárából kedvezményekre jogosít.

1.2. Kártyabirtokos: az a természetes személy, aki a jelen ÁSZF által meghatározott igénylési feltételeknek megfelel és névre szóló kártyával rendelkezik, amellyel jogosult az Elfogadóhelyeken a meghirdetett kedvezmények igénybevételére.

1.3.  Elfogadóhely: az Üzemeltetővel szerződéses jogviszonyban álló és a jelen szerződés szerinti kedvezményeket biztosító jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezet, illetve ezen szervezetek azon székhelyei, telephelyei, kereskedelmi- szolgáltató egységei, amelyek a kártyát elfogadni jogosultak és kötelesek. Az Elfogadóhelyekről az Üzemeltető nyilvántartást vezet.

1.4.  Kedvezmény: az Elfogadóhely által jelen ÁSZF alapján vállalt kedvezmény, amelyet Kártyabirtokosok részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerinti fogyasztás alkalmával biztosítani kell. A kedvezmény vonatkozhat az Elfogadóhely étlapjának egészére, vagy meghatározott részére; kiegészítő termékek (pl.: sült krumpli, üdítő, desszert…) ingyenes vagy csökkentett árú biztosítására; egyedi hamburgerajánlat kidolgozására.

1.5.  Adatkezelő: aki a kedvezményrendszerrel összefüggésben tudomására jutott személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja. A kedvezményrendszerbe belépett Elfogadóhelyek és Kártyabirtokosok személyes és üzleti adatait, titkait kizárólag az Üzemeltető jogosult kezelni és feldolgozni. Az Üzemeltető az adatkezelés során adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe.

2. A kártya igénylése, érvényessége és cseréje

2.1.  Valamennyi cselekvőképes nagykorú magyar állampolgár jogosult kártyát igényelni, kivéve az, akit az Üzemeltető a kedvezményrendszerből kizárt, a kizárás közlésétől számított két évig.

A fentebbi bekezdésben foglaltaktól eltérően tizennyolc éven aluli magyar állampolgár is jogosult a kedvezményrendszerben részt venni a jelen ÁSZF VI. fejezetében foglaltak szerint.

2.2.  A kártya www.burgercard.hu internetes oldalon (a továbbiakban: honlap) közzétett elektronikus formanyomtatvány (a továbbiakban: igénylőlap) kitöltésével igényelhető, amelynek során az alábbi adatok megadása kötelező: név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám, továbbá az Elfogadóhely által az igénylőnek átadott promóciós kód, amennyiben a kártyahasználat lehetőségéről az Elfogadóhelytől értesült.

Az Üzemeltető lehetőséget biztosít arra, hogy magánszemélyek vagy szervezetek harmadik személyek részére igényeljenek kártyát (ajándékozás), amelynek során kizárólag a megajándékozott nevének, a szállítási címnek és a kapcsolattartásra szolgáló telefonszámnak a megadása szükséges. A szállítás feltételeit ilyen esetben az Üzemeltető az érintettel telefonon, e-mail útján egyezteti. A megajándékozott, amennyiben a kedvezményrendszerben részt kíván venni, személyes adatainak kezeléséről nyilatkoznia kell az erre szolgáló nyomtatványon.

A leendő Kártyabirtokos köteles az adatait a valóságnak megfelelően megadni. Valótlan, vagy hiányos adatszolgáltatás, illetve a 2.4. pont szerinti kártyadíj megfizetésének elmaradása esetén az Üzemeltető jogosult a kártyaigénylést elutasítani. A jelen pont előző bekezdésében foglalt eset kivételével az, aki szándékosan szolgáltat hamis, valótlan adatokat – és ennek ténye az Üzemeltető előtt ismeretessé válik – a kedvezményrendszerből kizárásra kerülhet, ekkor köteles megtéríteni a kártyadíj összegét.

2.3.  A leendő Kártyabirtokos az igénylőlap kitöltésével kijelenti, hogy az ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat, illetve a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte és megértette, valamint, hogy azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A leendő Kártyabirtokos az igénylőlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a 2.2. pontban meghatározott személyes adatait az Üzemeltető a kedvezményrendszerrel összefüggő célokból, így különösen a kártyák előállítása végett nyilvántartsa és kezelje.

A leendő Kártyabirtokos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az igénylőlapon megadott elektronikus levélcímére az Üzemeltető a kedvezményrendszerhez újonnan csatlakozó, illetve az abból kilépő Elfogadóhelyekről, az aktuális ajánlatokról, kampányokról és rendezvényekről hírlevél formájában rendszeresen értesítéseket küldjön. A hozzájárulás megadásával a Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy számára az Üzemeltető a kártyarendszerrel összefüggő reklámanyagokat küldhet. Amennyiben a Kártyabirtokos reklámanyag küldését nem kéri, a hírlevelekről bármikor leiratkozhat.

2.4.  A leendő Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a kártyaigénylés díjköteles, a kártya kibocsátásának díja 10.000,-Ft (melyre az Üzemeltető időszakos vagy állandó kedvezményeket kínálhat), amely összeget a leendő Kártyabirtokos az alábbi módok valamelyikével fizetheti meg. A fizetési módot az igénylőlap kitöltése során választhatja meg:

A fizetés történhet:

  • Banki átutalással, amelynek során a leendő Kártyabirtokos az Üzemeltető MKB Bank Zrt. által vezetett 10300002-10627870-49020017 számú bankszámlájára köteles a kártyadíjat az igénylőlap kitöltésétől számított *** napon belül átutalni. Az utalás közlemény rovatában a kártya megrendeléséről kapott e-mail visszaigazolásban szereplő rendelési azonosítót fel kell tüntetni;
  • A kártya átvételekor, az azt kiszállító futárnál készpénzben;
  • PayPal fiók használatával;
  • Az Üzemeltető honlapján bankkártyával. A bankkártya elfogadást a Paymill (paymill.com) beépülő modulja biztosítja és az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem jut hozzá a leendő Kártyabirtokos bankkártya adataihoz. Az Üzemeltetőt a Paymill kizárólag a tranzakció sikerességéről vagy kudarcáról szóló visszaigazolással látja el.

2.5.  Az Üzemeltető az igénylőlap kitöltését és a kártyadíj megfizetését követően legkésőbb 20 munkanapon belül a kártyát előállítja és a leendő Kártyabirtokos által megadott címre postázza. A kártyák kiszállítása minden esetben ingyenes és személyes jelenlétet kizárólag a 2.2. pontban meghatározott esetben, valamint akkor igényel, ha a Kártyabirtokos a kártyadíjat készpénzben kívánja megfizetni.

A leendő Kártyabirtokos a kártya átvételekor az azon szereplő adatok helyességéről köteles meggyőződni, az eltérést pedig haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül jelezni. Amennyiben az adateltérés az Üzemeltetőnek felróható okból származik az Üzemeltető saját költségén gondoskodik a kártya cseréjéről.

Az Üzemeltető 100%-os pénz-visszafizetési garanciát vállal a kártyákra, amelynek alapján a Kártyabirtokos a kártya átvételétől számított 30 napon belül azt az Üzemeltetőnek postán visszaküldheti. Az Üzemeltető a kártya visszaérkezésétől számított 15 napon belül a kártyadíj teljes összegét, valamint a postaköltséget a Kártyabirtokos által meghatározott módon visszafizeti.

A Kártyabirtokos a kártya adatait nem módosíthatja. A Kártyabirtokost az átvételt követően jogosítja fel a kártya a kedvezmények igénybevételére. A jelen ÁSZF szabályainak megfelelően igényelt és átvett kártya a jelen pontban körülírt esetek kivételével nem váltható vissza, a kifizetett kártyadíjat a Kártyabirtokos nem követelheti.

2.6.  A kártya a kézhezvételétől számított minimum egy évig érvényes, melyet az Üzemeltető a kártyán minden esetben feltüntet. A lejáratot követően a kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít, amennyiben a Kártyabirtokos a kedvezményrendszerben továbbra is részt kíván venni, új kártyát kell igényelnie, az új kártya kibocsátásának díját pedig megfizetni köteles, az így kibocsátott újabb kártya a jelen pontban foglaltaknak megfelelően újabb egy évig érvényes.

2.7.  Az elveszett, ellopott vagy megsemmisült Kártya pótlása, illetve cseréje - ideértve azt is, ha a cserére a személyes adatokban bekövetkezett változások miatt van szükség -  a kártyadíj újbóli megfizetése után történik.

A megrongálódott kártyát az Üzemeltető a sérült kártya visszaküldését követően díjmentesen kicseréli, az így felmerült postaköltség a Kártyabirtokost terheli

A jelen pontban meghatározott esetekben az új kártya átvételéig kedvezmény nem vehető igénybe.

3. A kártyahasználat szabályai

3.1.  A Kártyabirtokos kizárólag az Elfogadóhelyen, étlapról történő helyszíni fogyasztás esetén jogosult az Elfogadóhely által nyújtott kedvezményeket igénybe venni, amennyiben erről az Elfogadóhely másként nem rendelkezik

Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy az Elfogadóhelyek naprakész listája és elérhetőségi adatai, illetve az általuk nyújtani vállalt kedvezmények köre, leírása a honlapon közzétételre kerüljenek.

3.2.  A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy kizárólag a honlapon közzétett ajánlatok vonatkozásában élhet a kedvezménnyel, amelyet változtatni nem jogosult, így a honlapon fel nem tüntetett termékre kedvezmény adását nem kérheti.

Az Elfogadóhely az Üzemeltető egyetértésével jogosult a nyújtott kedvezmények körét módosítani, ajánlatokat, kedvezményeket megszüntetni, vagy azok körét bővíteni. Ha ebből adódóan a kártyahasználat idején a honlapon közzétett és a Kártyabirtokos által érvényesíteni kívánt kedvezmények, ajánlatok között eltérés mutatkozik, úgy a honlapon közzétetteket kell irányadónak tekinteni és csak az ott feltüntetett kedvezményekkel lehet élni.

3.3.  Az Elfogadóhely jogosult dönteni arról, hogy az általa nyújtott kedvezmény, más időszakos vagy egyéb kedvezménnyel összevonható-e.

Nem helyszíni fogyasztás esetén - így különösen, ha az Elfogadóhely rendezvényeken, fesztiválokon is árusít - a kártya kedvezmény igénybevételére nem jogosít, kivéve, ha az Elfogadóhely ettől eltérően nem rendelkezik. Ilyen esetben a kártya elfogadásának lehetőségét az Elfogadóhely az Üzemeltető útján a honlapon közzéteszi.

Az árkedvezmények megadását összeghatárhoz, mennyiséghez, vagy a fizetés módjához az Elfogadóhely nem kötheti.

3.4. A kedvezményeket csak érvényes Kártyával személyesen lehet igénybe venni. A Kártyabirtokos a kártyát a rendelés leadását megelőzően köteles az Elfogadóhely részére felmutatni. Az Elfogadóhely az általa vállalt kedvezményeket a kártyabirtokos és legfeljebb egy partnere részére biztosítja.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kártya kizárólag fényképes igazolvánnyal együtt érvényes, amelynek felmutatására az Elfogadóhely jogosult a Kártyabirtokost felszólítani.

3.5.  Az Elfogadóhely jogosult a kártya elfogadását megtagadni, ha azt nem az arra jogosult személy kívánja használni, nem a feltételek szerint kívánják használni, vagy ha a kártya sérült, illetve ha a Kártyabirtokos megtagadja a fényképes igazolványt felmutatni.

A kártya elfogadásának megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a kártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele nélkül kell kiegyenlítenie vásárlása ellenértékét vagy elállhat attól.

3.6.  A Kártyabirtokos az Üzemeltetőnél írásban panasszal élhet az Elfogadóhely ellen, ha az a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsértve az általa vállalt kedvezmény megadását az ok megjelölése nélkül megtagadja, vagy nem a vállalt mértékben biztosítja, illetve akkor is, ha a Kártyabirtokos az Elfogadóhely eljárást egyéb okból sérelmezi. A Kártyabirtokos panasszal élhet az Üzemeltetővel szemben is.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a hozzá benyújtott panaszok vonatkozásában a honlapon is közzétett „Panaszkezelési Szabályzat” szerint jár el.

4. A szerződés létrejötte, módosulása és megszűnése

4.1.  Az Üzemeltető és a Kártyabirtokos közötti jogviszony érvényesen az igénylőlap Kártyabirtokos általi kitöltése - ezáltal az ÁSZF és az Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat elfogadása - továbbá a kártyadíj maradéktalan megfizetése révén jön létre. Az így létrejött szerződés a kártyadíjnak az Üzemeltető 2.4. pontban megadott bankszámláján történő jóváírása napján hatályosul.

A jelen ÁSZF által szabályozott szerződéses jogviszonyt a Kártyabirtokos jogosult 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül, írásban felmondani.

Az Üzemeltető a Kártyabirtokos súlyos szerződésszegése – így különösen valótlan adatközlés, jogosulatlan kártyahasználat, kártya meghamisítása – esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és a Kártyabirtokost a kedvezményrendszerből kizárhatja. A kártya meghamisítójával szemben az Üzemeltető polgári- és büntető eljárást kezdeményezhet.

A fentieken túl megszűnik a szerződés a Kártya érvényességi idejének lejártával. 

4.2.  Az Üzemeltető és az Elfogadóhely közötti jogviszony érvényesen az ún. „Elfogadóhelyi szerződés” aláírásával jön létre. Az Elfogadóhely nyilatkozni köteles, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és magára nézve kötelezőnek elismeri.

Az Üzemeltető és az Elfogadóhely közötti jogviszony megszűnésére az „Elfogadóhelyi szerződés” rendelkezései az irányadók.

4.3. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF feltételeit, ideértve a kártyadíjat is egyoldalúan módosítani, erről az Elfogadóhelyeket és a Kártyabirtokosokat a módosítás hatálybalépése előtt legalább 1 nappal haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben az ÁSZF a Kártyabirtokosra nézve hátrányosan (kedvezőtlenebb feltételekre) módosul, számára megnyílik a szerződés azonnali hatályú felmondásának lehetősége.

5. A fiatalkorúakra vonatkozó eltérő szabályok

5.1.  A jelen ÁSZF szabályait a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a fiatalkorú Kártyabirtokosok vonatkozásában.

5.2.  Az iskoláskorú, de tizenhatodik életévét még be nem töltött gyermekek részére kizárólag törvényes képviselőjük igényelhet kártyát. A törvényes képviselő a kártya megvásárlásával nyilatkozni köteles, hogy az ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megértette, elfogadja, ami alapján a kiskorú általi kártyahasználathoz és a kiskorú személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A jelen pont szerint igényelt kártya kizárólag személyesen vehető át, a törvényes képviselő a fentebbi bekezdésben írt nyilatkozatát ekkor az erre szolgáló nyomtatványon teheti meg. Amennyiben a kártyaigénylés a jelen bekezdésben foglaltaktól eltérően történik, különösen, ha az előírt törvényes képviselői nyilatkozatok hiányosak, vagy hiányoznak, az Üzemeltető a kártya átadását megtagadja.

A tizenhatodik életévet betöltött fiatalkorú a kártyát maga igényelheti a kártyaigénylésre vonatkozó általános szabályok szerint, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása az adatkezeléshez való hozzájárulásához nem szükséges.

5.3.  A kártyát a kiskorú a törvényes képviselő felügyelete mellett vagy önállóan is használhatja és így annak birtokában olyan ügyleteket köthet, amelyeket a polgári jog szabályai szerint személyesen is megtehet.

5.4.  Amennyiben a Kártyabirtokos fiatalkorú, a kedvezményrendszerre vonatkozó jognyilatkozatokat, így különösen a felmondást, az ÁSZF módosításának elfogadását helyette érvényesen törvényes képviselője teheti meg.

Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a törvényes képviselő önhibájából eredő mulasztásai miatt.

6. Vegyes rendelkezések

6.1.  Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel az ÁSZF megszegése vagy a Kártyabirtokos által elfogadott módosítása, a Kártyabirtokos tévedése, mulasztása, a Kártya nem rendeltetésszerű használata vagy az Elfogadóhely szerződésszegése miatt a Kártyabirtokost ért károkért.

6.2.  Technikai meghibásodás vagy valamilyen elháríthatatlan külső körülmény (vis maior) fennállása esetén az Üzemeltető szüneteltetheti a kártyaigénylést és gyártást, valamint a kedvezményrendszer működtetését. Az ilyen körülményekről az Üzemeltető a honlapon vagy valamely más alkalmas módon tájékoztatást tesz közzé.

6.3.  Az Elfogadóhely és Kártyabirtokos köteles a jelen ÁSZF szabályait betartani, azok megszegése szerződésszegésnek minősül.

Az Elfogadóhely és Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy szerződésszegésük, vagy a kedvezményrendszerrel összefüggésben általuk elkövetett más visszaélés a kedvezményrendszerből való, legfeljebb két évig tartó kizárást vonhat maga után.

Az Üzemeltető minden szerződésszegést, visszaélést egyedileg megvizsgál és az ügy valamennyi körülményét mérlegelve dönt a kizárásról és annak időtartamáról. A kizárás időtartama az erről szóló értesítés érintett általi átvételének, - elektronikus levél esetén az értesítés érintetthez történő megérkezésének - napján, vagy a kézbesítés második alkalommal történő megkísérlésének napján kezdődik. 

6.4.  A jelen szerződésből eredő bármely jognyilatkozatot érvényesen csak írásban, ajánlott, tértivevényes postai küldemény formájában, illetve elektronikus módon, e-mail útján lehet megtenni. Az Elfogadóhely és a Kártyabirtokos kizárólag az Üzemeltetőnek megadott elektronikus levélcímét használhatja az elektronikus kapcsolattartásra.

A kapcsolattartás és a nyilatkozattétel fentebb leírt szabályait minden fél elfogadja és az így küldött küldeményeket, azok átvételekor, megérkezésekor kézbesítettnek tekinti.

6.5.  A jelen szerződésből eredő bármely jogvitát az érdekeltek elsősorban egyeztetés, tárgyalás útján kötelesek rendezni.

6.6.  Az Üzemeltető az ÁSZF‐et, valamint az a honlapon közzéteszi, valamint az ÁSZF és az Panaszkezelési Szabályzat egy-egy példányát az Elfogadóhelyek részére is e-mail útján megküldi.

6.7.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok, továbbá az Adatkezelési Szabályzat és a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezései irányadóak.

 

Budapest, 2014. október 31.

 

 

VÁSÁRLÁS

ELFOGADÓHELYEK

Likeolj minket!