Termékek Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Preambulum

Elfogadta a B. Buddies Kft, (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40., cgj.: 12-09-008960, adószám: 24979762-2-12., képviseli: Vitvera Gábor ügyvezető)(a továbbiakban: Üzemeltető), mint BurgerCard” kedvezménykártya és kedvezményrendszer üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) 2014. október 31-én.

1. Bevezetés

A jelen szabályzat tárgya a „BurgerCard” kedvezménykártya és kedvezményrendszer (továbbiakban: kedvezményrendszer) működtetésével kapcsolatosan az Üzemeltető birtokába került személyes adatok kezelése és feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), a Ptk. és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokra is figyelemmel.

A kedvezményrendszer üzemeltetése során a Kártyabirtokosok személyes adatait kizárólag az Üzemeltető jogosult kezelni. Jelen szabályzat megállapítja az Üzemeltető, annak munkavállalói által végzett személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésének szabályait.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

2. Adatkezeléssel érintettek köre

A „BurgerCard” kedvezménykártyát használó természetes személyek (továbbiakban együttesen: Kártyabirtokos).

3. Adatkezelés célja

Az Üzemeltető a Kártyabirtokosok önkéntesen megadott személyes adatait a kártyák elkészítéséhez, a www.burgercard.hu és a www.facebook.com/burgercard oldal használatához, az oldalak tartalmához való hozzáféréshez és a honlap által kínált szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a kedvezményrendszer üzemeltetésével összefüggő más célokra - amelyek különösen: a részvételi jogosultság ellenőrzése; kapcsolattartás; számlázás; reklámcélú- vagy egyéb tájékoztatás; igényfelmérés; hírlevélküldés; statisztikák készítése; weboldal üzemeltetése - tartja nyilván és kezeli.

Az Elfogadóhelyek számára nem kötelező bárminemű, az üzleti titok körébe tartozó információ Üzemeltető részére történő megadása. Amennyiben az üzleti titok körébe tartozó adat mégis az Üzemeltető tudomására jut, az azokkal kapcsolatos eljárásra a Ptk. és az üzleti titokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. Az üzleti titkok körében az Üzemeltető adatkezelést, feldolgozást nem végez, azokról nyilvántartást nem vezet.

4. Adatkezelés jogalapja és az adatok forrása

Az adatkezelés jogalapja az érintettek által az adatkezelésre vonatkozó megfelelő tájékoztatás birtokában adott előzetes, önkéntes hozzájárulása.

Az ÁSZF 2.2./ pontja szerint harmadik személy részére igényelt kártyák esetén a megajándékozott személyes adatainak kezeléséhez külön, az erre rendszeresített formanyomtatványon köteles hozzájárulni. Amennyiben a megajándékozott a más által részére igényelt kártyát visszautasítja, ezzel kifejezve, hogy a kedvezményrendszerben nem kíván részt venni, a kártya előállításához szükséges, más által az Üzemeltetőnek átadott személyes adatait az Üzemeltető haladéktalanul törli és az át nem vett kártyát megsemmisíti.

A tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalkorú Kártyabirtokos személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulást a kiskorú törvényes képviselője adja meg, erre rendszeresített külön formanyomtatványon.

Az érintett személy adatkezelési hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül szóban, írásban, elektronikus küldeményben visszavonhatja.

A Kártyabirtokos www.burgercard.hu internetes oldalon (a továbbiakban: honlap) közzétett elektronikus formanyomtatvány (a továbbiakban: igénylőlap) kitöltésével az ÁSZF, illetve a jelen szabályzat ismeretében tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul, hogy az ÁSZF-ben meghatározott igénylőlapon megadott személyes adatait az Üzemeltető, mint adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje és feldolgozza.

Az adatok forrása az érintettek Igénylőlapon vagy a „BurgerCard” kedvezményrendszer elfogadóhelyi szerződéssel történő önkéntes adatátadása.

5. Az érintettekre vonatkozó adatok

Az adatkezelés a Kártyabirtokosok alábbi adataira terjed ki:

 • név,
 • cím, szállítási és számlázási cím
 • e-mail cím,
 • telefonszám.

A kedvezményrendszerben történő részvétel ideje alatt az Üzemeltető más személyes adatok megadását is kérheti a Kártyabirtokostól. Minden adatkérés előtt az Üzemeltető megjelöli az adatkezelés célját és időtartamát.

6. Adatok kezelésének időtartama

Az adatkezelés kezdő időpontja a Kártyabirtokosok esetében az Igénylőlap Kártyabirtokos általi kitöltésének időpontja. Az adatkezelés a kártya érvényességi idejéig tart, annak lejárta, a kedvezményrendszerből történő kilépés, kizárás esetén a személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek.

Az előzőektől eltérően az Üzemeltető a kedvezményrendszerben történő részvétel megszűnését követő kettő évig jogosult azon Elfogadóhelyek és Kártyabirtokosok adatait tárolni és kezelni, akik a Kedvezményrendszerben történő részvétel szabályait szándékosan és súlyosan megszegik, illetve akiket az Üzemeltető a kedvezményrendszerből kizárt.

7. Továbbított adatok fajtája

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintettek előzetes és tájékozott hozzájárulásával adhat át kivéve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítás esetét.

Az Üzemeltető az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8. Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Az adatkezelő az Üzemeltető.

9. Az Üzemeltető munkavállalóinak kötelezettségei az adatkezelés során

Az adatkezelési szabályzat betartása az Üzemeltetőre, annak valamennyi munkavállalójára - ideértve a volt munkavállalókat is – (a továbbiakban: munkavállaló) kötelező érvényű a kedvezményrendszerrel összefüggő bármely információ kezelése során.

A munkavállaló sem a munkaviszony fennállása alatt, sem annak megszűnése után nem hozhat nyilvánosságra és közölhet más személlyel, illetve tehet hozzáférhetővé más személy számára bármely a kedvezményrendszerrel összefüggésben tudomására jutott üzleti titkot vagy a munkaviszony során megismert vagy azzal kapcsolatos személyes adatot.

A munkavállaló a tudomására jutott üzleti titkot vagy a munkaviszony során megismert vagy azzal kapcsolatos személyes adatot akkor közölheti valamely más munkavállalóval, ha erre munkavégzéséhez szükség van. A munkavállaló a tudomására jutott üzleti titkot vagy a munkaviszony során megismert vagy azzal kapcsolatos személyes adatot egyéb harmadik személlyel csak a munkáltatói jogok gyakorlójának az engedélyével közölhet.

A munkavállaló üzleti titoknak minősülő adatot és a munkaviszony során megismert vagy azzal kapcsolatos személyes adatot csak a munkáltatói jogok gyakorlójának engedélyével vihet el, vagy továbbíthat a munkáltató székhelyéről vagy telephelyéről, tekintet nélkül arra, hogy az elvitel mely eszköz igénybe vételével vagy a továbbítás mely módon történik.

A munkavállaló köteles a munkáltatói jogok gyakorlójának azonnal jelenteni, ha a jelen szabályzat megsértése a tudomására jut.

Az Üzemeletető adatkezelési tevékenységéért, jelen adatkezelési szabályzat karbantartásáért az ügyvezető a felelős.

10. Az adatkezelés technikai lebonyolítása

A kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

 • nyomtatott irat,
 • elektronikus adat,
 • elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,

Az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel kell gondoskodni. Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy az adatok kezelésére, tárolására szolgáló technikai berendezésekhez és dokumentumokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Az Üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatok vis maior esetén se sérüljenek, semmisüljenek meg, vagy váljanak megismerhetővé.

Az Üzemeltető a személyes adatok kezelésére, tárolására szolgáló számítástechnikai berendezéseket megfelelő védelemmel (jelszó, tűzfal) köteles ellátni. Amennyiben ennek megszervezéséhez nem rendelkezik megfelelő szaktudással jogosult információtechnológiai szakértő segítségét igénybe venni.

Az Üzemeltető a Kártyabirtokosok személyes adatait a Kanada területén, a www.shopify.com szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szervereken tárolja.

11. Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

Az adatkezelés során az Üzemeltető biztosítja az érintettek - így az Elfogadóhelyek és a Kártyabirtokosok - jogát adataik védelméhez.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről: az érintett kérelmére az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadására kizárólag törvényben szabályozott esetekben van lehetőség.
 • Személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az érintett kérelmére helyesbíti.
 • Személyes adatainak törlését. A személyes adatot az Üzemeltető törli, ha kezelése jogellenes; a kártyabirtokos kéri; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.
 • Személyes adatainak zárolását.

 A Kártyabirtokos az előbbieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Üzemeltető jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; vagy ha a személyes adat felhasználása, továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

A fenti jogosultságok részletezését az Infotv. 14-19. §, illetve 21. § szakaszai tartalmazzák. Az érintett a jogainak megsértése esetén, illetve az Infotv-ben meghatározott egyéb esetekben bírósághoz fordulhat (Infotv. 22. §). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a www.burgercard.hu és www.facebook.com/burgercard oldal használata során nem oszthat meg olyan tartalmat, nem küldhet olyan üzenetet, amely

 • mások becsületét, méltóságát sérti;
 • valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása vagy vélt tartozása miatt mást szidalmaz;
 • valamely szolgáltatást, gazdasági társaságot alaptalanul, rosszindulatúan vagy lejárató, hitelrontó szándékkal szidalmaz;
 • a különleges személyes adat fogalma alá tartozik.

Ezen személyes adatokat az Üzemeltető haladéktalanul törli, és felszólítja a Kártyabirtokost arra, hogy tartsa meg a fenti követelményeket. Amennyiben a Kártyabirtokos a figyelmeztetést követően újra, a fenti előírásokba ütköző magatartást tanúsít, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Kártyabirtokost a kedvezményrendszerből kizárja.

A Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a kedvezményrendszerből kizárja azon Kártyabirtokost, aki bármely más személy nevével vagy e-mail címével visszaél.

12. Záró rendelkezések

A www.burgercard.hu felkeresése esetén a felhasználó IP-címe regisztrálásra kerülhet, a honlap üzemeltetése során használt informatikai megoldások azonban nem teszik lehetővé, hogy az Üzemeltető a felhasználó személyes adataihoz hozzáférjen, ezen adatok kizárólag a honlap fejlesztése, az azon keresztül elérhető szolgáltatások javítása érdekében kerülnek felhasználásra (statisztikák és elemzések készítésére).

A weboldal az első látogatás során ún. "cookie"-t telepíthet a felhasználó számítógépének, telefonjának merevlemezén, memóriájában annak érdekében, hogy az oldal további felkeresése esetén a lap tartalma és a barangolás, navigálás gyorsabbá és egyszerűbbé váljon. A "cookie" letöltésének megtagadása esetén a lap egyes elemi esetlegesen nem válnak megjeleníthetővé.

Az Üzemeltető az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A kedvezményrendszerrel összefüggő adatkezelést az Üzemeltető bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. Az adatkezelést a hatósági hozzájárulás birtokában folytatja (adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-80590/2014.).

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben az Infotv., a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2014. október 31.

 

 

VÁSÁRLÁS

ELFOGADÓHELYEK

Likeolj minket!